<
Samen groeien voor de wereld van morgen!

Ons onderwijs

Welbevinden

De eerste weken van het schooljaar staan in het teken van groepsvorming. We noemen deze weken 'De gouden weken'. Tijdens deze periode wordt er extra aandacht besteed aan het groepsvormingsproces. We doen dit vooral door middel van activiteiten en gesprekken voeren n.a.v. deze activiteiten. Op deze manier leren kinderen door het zelf te ervaren. Door het jaar heen blijven we de groepsdynamiek en groepsvorming versterken/verbeteren door het inzetten van klasbouwers. 
Op Vindingrijk zitten de kinderen in teams. Een team impliceert dat je elkaar nodig hebt, dat je het samen doet. Om deze reden noemen wij het geen groepje. Om teams goed te kunnen laten samenwerken en om elkaar goed te leren kennen, zetten we het gehele jaar teambouwers in. Dit zijn activiteiten speciaal gericht op het bouwen van een team. Na elke vakantie verandert een team weer van samenstelling. Hierdoor leren alle kinderen in een klas elkaar goed kennen.
In elke groep worden de 'Lessen in geluk' gegeven. Dit is een lessenserie gebaseerd op de positieve psychologie. Zeven thema's keren in iedere groep terug: wat is geluk, positief denken, dankbaarheid, talenten, zelfvertrouwen, toekomstdromen en geluk doorgeven.

Groeien

Op Vindingrijk vinden we het belangrijk dat elk kind onderwijs krijgt aangeboden dat passend is bij de ontwikkeling. Dit betekent concreet dat we vinden dat elk kind recht heeft op groei. Groei bij taal, lezen en rekenen, maar ook op het gebied van creativiteit, sportiviteit en persoonlijkheid. Bij de cognitieve vakken kijken we steeds meer naar waar het kind nu staat en wat voor hem of haar de volgende stap is. Vervolgens passen we het aanbod van leerstof en instructie op deze behoefte aan.

Formatief evalueren

Formatief evalueren betekent dat we niet alleen achteraf nagaan wat kinderen hebben geleerd, maar dit vooraf en tussendoor constant peilen. Op die manier kunnen we tijdig de interventies inzetten die nodig zijn. Zo onderzoeken we bij rekenen vooraf aan het blok wat kinderen al kennen en kunnen en zetten we juist extra in met oefenen en instructie op dat wat aandacht nodig heeft. Aan het eind van het blok vergelijken we de opbrengsten met het begin en is de groei van een kind goed zichtbaar. 

Coöperatief leren

Naast formatief evalueren richten ons onderwijs op coöperatief leren. Coöperatief staat hier voor samenwerken. Bij coöperatief leren gaat het om samenwerking middels bepaalde structuren. Kinderen met verschillende niveaus worden aan elkaar gekoppeld om zo van en met elkaar te leren. De interactie staat centraal bij coöperatief leren; het versterkt het leerproces en creëert betrokkenheid, bij zowel de leerling als de leraar. Ook heeft coöperatief leren een positieve invloed op de leerprestaties, persoonlijkheidsontwikkeling, sociale en emotionele ontwikkeling en metacognitie. 

Onderzoekend en ontdekkend leren

Bij wereldoriëntatie werken we met geïntegreerde thema's. Deze thema's worden tegelijkertijd in alle groepen behandeld. De geïntegreerde thema’s sluiten aan bij hoe kinderen naar de wereld kijken en zorgen er tegelijkertijd voor dat de belangrijkste aspecten van de wereld aan bod komen. Denk aan onderwerpen als klimaatverandering, verschillende culturen of de verdeling van eten. Binnen een thema werken de kinderen aan een eindopdracht, zoals het bedenken van een restaurant waarin je gerechten uit de hele wereld tegenkomt. Bij deze eindopdracht gaan ze zelf op onderzoek uit. Middels dit onderzoek proberen ze antwoorden op hun vragen te krijgen en te ontdekken hoe de wereld in elkaar zit. Het ene thema heeft meer aspecten van aardrijkskunde en geschiedenis in zich, het andere thema is bijvoorbeeld meer natuur en aardrijkskunde. 

Methodes / Methodieken

We gebruiken op Vindingrijk de volgende methodes/ methodieken:

Groep 1-2: kleuteruniverstiteit, kleuterplein, fonemisch bewustzijn en met sprongen vooruit
Technisch lezen: Veilig Leren Lezen, Estafette en "Zin in lezen"
Begrijpend lezen: Estafette, Nieuwsbegrip en "Zin in lezen"
Rekenen: Pluspunt 4
Taal: Staal Taal
Spelling: Staal Spelling
Engels: Blink Engels
Verkeer: Klaar Over!
Schrijven: Pennenstreken
Wereldoriëntatie: Blink Wereld


Contact

Contact
KC Vindingrijk
Horgetouw 1
5404 MA Uden
vindingrijk@kiemuden.nl
Tel: 0413 724906

ziekmeldingen :
Ziek melden via:  Klasbord Ouderapp

Routeplanner >
Sitemap | Disclaimer | Links Privacy statement