<
Samen ontdekken we de wereld van morgen

Medezeggenschapsraad (MR)De medezeggenschapsraad bespreekt plannen van het bestuur en de directie. De raad bestaat uit vier personen: twee ervan zijn gekozen door de ouders en twee door het team van de school. Leden hebben zitting voor een periode van drie jaar en zijn daarna herkiesbaar.

Er wordt vergaderd over zaken die direct of indirect met de school te maken hebben. De vergaderingen zijn voor alle ouders / verzorgers openbaar. Zowel praktische als onderwijsinhoudelijke punten komen aan de orde.

De vergaderingen zijn in principe openbaar en worden tijdig aangekondigd via de agenda op de website. Tenminste eenmaal per jaar kan er een gemeenschappelijke vergadering met het schoolbestuur belegd worden. Zaken die meerdere (katholieke) scholen betreffen worden besproken in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Van de oudergeleding heeft een lid zitting in die GMR.

De directie van de school neemt aan de vergaderingen deel met adviserende stem.Ieder jaar worden er verkiezingen gehouden.In contact met de MR? : mr.vindingrijk@kiemuden.nl  In de raad hebben zitting:Namens de ouders:
Petra Borsje 

Sander de Kok

Namens het personeel:
Gerard van der Heijden

 Esther van RasHieronder staan de notulen van de vergaderingen van de MR van dit schooljaar:
De notulen komen pas op de site als deze in de daarop volgende vergadering goed gekeurd zijn. 

De vergader data zijn :

Maandag  3 september 2018, dinsdag 9 oktober 2018,  maandag 26 november 2018,  dinsdag 15 januari 2019, maandag 18 maart 2019, dinsdag 7 mei 2019 , maandag 17 juni 2019, de notulen verschijnen op de site nadat de nieuwe vergadering is geweest.

 

Schooljaar 2018-2019

MR notulen 26-11-2018.pdf
Notulen MR 15-01-2019.pdf

Contact

KC Vindingrijk
Horgetouw 1
5404 MA Uden
vindingrijk@kiemuden.nl
Tel: 0413 724906

ziekmeldingen :
Ziek melden via schoolwapps 2.0

Routeplanner >

Agenda

No events to display.
Jaaragenda >

Foto

Meer foto's >
Sitemap | Disclaimer | Links