<
Samen groeien voor de wereld van morgen!

Klachten en veiligheid

Klachten

Overal waar mensen samenwerken, kan iets fout lopen. Ook op een school. Degenen die zich het slachtoffer voelen van gedragingen of beslissingen van anderen, kunnen dat als een probleem beschouwen.

Wij gaan ervan uit dat u met een klacht over de school of iemand op school, in eerste instantie naar de betrokkene(n) gaat, bijvoorbeeld de leerkracht. Komt u er samen niet uit, dan kunt u bij de schoolleiding terecht. Bent u nog niet tevreden dan kunt u de directeur-bestuurder van onze stichting Kiem inlichten, die dan samen met u naar een oplossing zal zoeken. Samen streven wij naar een goede oplossing.

Voor klachten over machtsmisbruik, zoals seksuele intimidatie, discriminatie, agressie of geweld kunt u terecht bij onze schoolcontactpersoon. Dit is Maud Willems.

Schoolcontactpersonen en vertrouwenspersonen oordelen niet en hebben een zwijgplicht.

Zij weten hoe de procedure binnen het schoolbestuur is vastgelegd en hoe er gehandeld moet worden. Zij zorgen voor de eerste opvang en geven advies aan de leerling (of diens ouders), die wordt geconfronteerd met machtsmisbruik.

De klachtenregeling ligt op school ter inzage.

 

U kunt door onze schoolcontactpersoon doorverwezen worden naar de externe vertrouwenspersoon. Die is op basis van zijn of haar beroep en opleiding deskundig op het gebied van onderwijs, machtsmisbruik en de gevolgen daarvan. De externe vertrouwenspersoon kan geconsulteerd worden door de schoolcontactpersoon en kan, waar wenselijk, bemiddelen in een klacht of doorverwijzen naar andere instanties.

Onze stichting is daarvoor aangesloten bij GIMD, Abe Lenstra Boulevard 10, 8448 JB Heerenveen. Onze contactpersoon daar is Christian Heeren. Hij is te bereiken via 088 - 800 85 00.

Ouders kunnen ook rechtstreeks hun klacht neerleggen bij een klachtencommissie. Kiem is daarvoor aangesloten bij de klachtencommissie van stichting KOMM.

Stichting KOMM

T.a.v. Mevr. G. van Rangelrooij, Postbus 32, 5328 ZG Rossum. tel. 06- 53107731
e-mail:k.o.m.m@tiscali.nl 

Veilig Thuis 

Wanneer een heel sterk vermoeden bestaat dat kinderen in aanraking komen met een of andere vorm van kindermishandeling, moeten wij dit melden bij Veilig Thuis (voorheen bureau Advies- en Meldpunt Kindermishandeling). Dit geldt trouwens ook voor iedereen die zich zorgen maakt over kinderen in zijn of haar omgeving. U kunt anoniem contact opnemen met dit bureau en uw zorgen bespreken via telefoonnummer 0800-2000. U kunt ook de website raadplegen: www.vooreenveiligthuis.nl 
 

Contact

Contact
KC Vindingrijk
Horgetouw 1
5404 MA Uden
vindingrijk@kiemuden.nl
Tel: 0413 724906

ziekmeldingen :
Ziek melden via:  Klasbord Ouderapp

Routeplanner >
Sitemap | Disclaimer | Links Privacy statement